dilluns, 11 d’abril del 2011

ACLARIMENT SOBRE CAN FELICIANO
Està clar que les persones mentim per diferents motius, ja sigui per inseguretat, per necessitat o per conveniència, però el més greu  no és mentir, sinó ocultar la veritat o falsejar la realitat, perque l'acció s'emet amb intenció malèvola aportant una informació falsa amb l'etiqueta de real.

Així que quan llegeixes a EL PUNT les declaracions de la nostra alcaldessa sobre un suposat permís de l'ACA per cobrir el tram de la riera a Can Feliciano, -en les que no es limita a parlar d'autorització, sinó que ja parla obertament de contribucions especials i drets urbanístics avui inexistents- t'envaeix un clar sentiment de perplexitat i quan, més tard, contrastes la informació, i tens accés al document que esmenta, aquesta sensació de perplexitat augmenta. 


L'informe del 4 de març lliurat per l'ACA diu en els seus Antecedents de forma clara que l'Ajuntament "no ha demanat autorització pel projecte sinó un informe previ sobre la viabilitat d'aquesta opció, i atès que l'interessat no busca un pronunciament d'aquesta Agència sobre un projecte concret sinó sobre la possibilitat de dur a terme una tipologia d'actuació en un curs fluvial, com és el cobriment d'una llera endegada, la resposta d'aquesta Agència es limitarà a esmentar els criteris i normes a tenir en compte en la redacció d'un hipotètic projecte d'aquest tipus"

A partir d'aquí, l'ACA enumera la Llei d'Aigües (RD 1/2001, de 20 de juliol) que deixa a criteri dels tècnics o dels organismes de conca el dimensionament d'aquest tipus d'obres. Així ho fa també el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 849/1986, d'11 d'abril, i RD 9/2008, d'11 de gener) que desenvolupa la llei, però entre d'altres condicionants estableix en l'article 126.b) que el projecte haurà d'estar subscrit per tècnic competent.

A més, l’article 126.1.b) del Reglament del domini públic hidràulic (RED849/1986, d’11 d’abril), disposa,

"Artículo 126.
1. La tramitación de los expedientes de autorización de obras dentro o sobre el domino público hidráulico se realizará según el procedimiento normal regulado en el artículo 52 y siguientes, con las siguientes salvedades y precisiones:

a.  En el caso de obras de defensa , encauzamiento o limpieza de cauces, la documentación comprenderá, como mínimo, un plano de planta a escala de la obra a ejecutar, en el que la misma quede perfectamente definida en relación con ambas márgenes del cauce, acompañado de una sucinta memoria descriptiva.

Cuando por la índole de la obra solicitada, pueda verse modificada la capacidad de evacuación del cauce, se incluirán perfiles transversales del mismo y un cálculo justificativo de la capacidad a distintos niveles. Se podrán sustituir los planos a escala por croquis acotados, si se trata de obras de poca importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad.

b.      Las obras de corta o cobertura de cauces, puentes y pasarelas u otras modificaciones no incluidas en el apartado anterior, requerirán la presentación de proyecto suscrito por técnico competente. El Organismo de cuenca podrá acordar la sustitución del proyecto por planos a escala, descriptivos de la totalidad de la obras y una memoria justificativa, cuando a su juicio se trate de obras de poca importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad."

És a dir, que l'ACA podría fins i tot considerar que amb un plànol a escala descriptiu de l'obra és suficient, però en aquest cas parla sempre de projecte i deixa clar que en qualsevol cas l'Ajuntament haurà de presentar un projecte amb caràcter previ a obtenir l'autorització pel cobriment.Afegeix l'ACA que "caldrà considerar també, en el projecte, l'augment de costos de manteniment que suposarà la cobertura de la riera i que haurà d'assumir el promotor de l'obra, i la capacitat estructural de l'obra actual per suportar càrregues adicionals".


En definitiva, que d'autorització res de res. Que la nostra alcaldessa es limita, una vegada més, a fer el que li agrada i més rèdit electoral li aporta: embolicar.

Mentre, la desembocadura de la riera està en stand by, i no és capaç d'aportar  ni un compromís que  parli de dates concretes per a la seva realització.

5 comentaris:

 1. Doncs si no ho autoritza l'ACA a l'Ajuntament, perqué es tira endavant el cobriment de la Riera? I a que ve la carta que envia l'ACA a l'alcaldessa? No entenc res!

  ResponElimina
 2. L'ACA que sapiguem fins avui no ha autoritzat la cobertura. S'ha limitat a indicar quins criteris de dimensionament técnics hauria de complir un hipotètic projecte de cobriment.

  ResponElimina
 3. Anónim de les 8:59

  Per entendre-ho llegeix aquesta notícia, en la que aquesta vegada la periodista sí va disposar ed l'informe i també va parlar amb l'ACA per a redactar-la.

  http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/395911-ciu-laca-no-ha-donat-el-permis-per-cobrir-can-feliciano.html

  ResponElimina
 4. Però el document que diu que té l'alcaldessa, diu que l'ACA autoritza cobrir la Riera, perqué així ho va demanar l'Ajuntament de Malgrat per escrit per part de l'ACA abans de demanar cap projecte per tirar-ho endavant. L'ACA autoritza o no autoritza el cobriment?

  ResponElimina
 5. Si encara tens dubtes després truca a l'ACA: 93 567 28 00

  ResponElimina